ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาหารือแผนดำเนินกิจกรรม รวมถึงการแก้ไขประกาศเขตอำนาจการส่งเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกและอบรม การจัดทำหลักสูตรและการเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศในการยกระดับการเสริมสร้างทักษะกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรม รวมทั้งรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ในการดำเนินการจัดทำแนวทางการปรับปรุงอาคารหน่วยเรียน งบประมาณ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการก่อตั้งศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนด้านกีฬาด้วย

             ในการนี้​ ผู้ตรวจราชการกรม​ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ แะลคณะกรรมการดำเนินงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)