ภาพข่าว

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพรุ่นที่ ๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพกิจกรรม :ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรและฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและฝึกช่วยฟื้นคืนชีพรุ่นที่ ๒ โดยมีนางสาวน้ำฝน ผ่านภพ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพก่อนนำส่งโรงพยาบาล รวมถึงลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของกรมพินิจฯซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพร่วมให้ความรู้พร้อมทั้งสาธิตการฝึกปฏิบัติการดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสาธิตการฝึกช่วยฟื้นคืนชีพ โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากรส่วนกลางของกรมพินิจฯ จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คน  ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร


40
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)