ภาพกิจกรรม

  โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่และโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส (ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร์) “เชียงราย DNA” ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)