ภาพกิจกรรม

  ผู้ตรวจราชการ มาตรวจราชการรอบที่ ๒

  โดย  ศฝฯ นครสวรรค์

   

    ผู้ตรวจราชการ มาตรวจราชการรอบที่ ๒ ท่านศักดิ์ชัย ค้ำชู ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม มาตรวจราชการศูนยืฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีท่านคมกริช ศิริตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๖ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)