ภาพกิจกรรม

  ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเยาวชน

  โดย  สพฯ สิงห์บุรี

   

    วันอังคารที่ 10 กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ จังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวรัมภ์รดา คูณหาร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ -------------------------------------------------- ได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านเยาวชน กํากับติดตามให้เยาวชน ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบําบัดฟิ้นฟู ตามมาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญา (มาตรา 86) -------------------------------------------------- ณ เขตอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)