ภาพกิจกรรม

  โครงการต้นกล้าวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Young Anti-Drug Season 2

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก จัดโครงการต้นกล้าวัยใส ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด Young Anti-Drug Season 2 ณ โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง โดยบรรยายให้ความรู้ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๕ หัวข้อ คือ ยาเสพติดให้โทษ, การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและการประเมินสถานการณ์เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์, กระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชน, กองทุนยุติธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการป้องกันปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและตอบคำถามเพื่อรับของรางวัล

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)