ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา (ระดับทั่วไปและต้นแบบ) ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม : ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัย จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา (ระดับทั่วไปและต้นแบบ) ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรม : ประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๓ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค พร้อมหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในโอกาสต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนโรงเรียน กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)