ภาพข่าว

  การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๖๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา การมอบนโยบายและการปฏิบัติราชการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.๒๕๖๓โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอกจากสำนักงานคลังเขต​ 1​ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์​ (NIDA) บรรยายในหัวข้อเรื่อง​ ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานคลังของหัวหน้าส่วนราชการ​ และ​ การบริหารพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ

     จากนั้นเวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้หัวข้อ​ ยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และการเตรียมความพร้อม​ในการปฏิบัติ​ราชการ​ตามสถานการณ์​และบริบทต่างๆในอนาคต​ ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ถนนโรจนา ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


46
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)