ภาพกิจกรรม

  //**//จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองตูม จัดโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ความรู้แก่เด็กเรื่องการคุ้มครองแก่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการกระทำความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนรู้จักการปฏิบัติตนและหลีกเลี่ยงให้ห่างไกลกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเด็กและเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว//**//

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)