ภาพข่าว

  โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมิน และเครื่องมือแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 11.40 น. นายสหการณ์  เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือประเมิน และเครื่องมือแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด กิจกรรมที่ 6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและประชุมสังเคราะห์ข้อมูลในการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของเครื่องมือและโปรแกรมฯ และการพัฒนากิจกรรมภายใต้แผนฝึกอบรมฯ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรมบำบัดแก้ไข 4 ช่วงระยะเวลา และกิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารการติดตามโครงการทั้งด้านการใช้เครื่องมือประเมิน/เครื่องมือบำบัด/บริหารแผนฝึกอบรม (CM) 4 ระยะ (Outcome Mapping) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมบำบัดฯ 4 หลักสูตร ที่สอดคล้องกับปริมาณปัญหาและระยะเวลาฝึกอบรม (1/3, 1/2, 2/3, 4/4 ของระยะเวลาฝึกอบรม)

โดยมี นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงานในการนี้นางสาวศิริประกาย วรปรีชารองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยนักวิชาชีพ ได้แก่ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 38 คน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี

 


35
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)