ภาพกิจกรรม

  //**//รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมพินิจฯ//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รับการตรวจเยี่ยมและรับมอบนโยบายกรมพินิจฯ จากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถานพินิจฯ สุโขทัย พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน//*//ได้รับคำแนะนำและชี้แจงในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี/**/

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)