ภาพกิจกรรม

  //**//เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย//**//

  โดย  สพฯ สุโขทัย

   

    เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ สุโขทัยโดยนางลดาวัลย์ ปั่นเงิน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ สุโขทัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูติดตาม ดูแล ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีส่วนราชการและภาคประชาชน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จำนวน ๓๐ หน่วยงาน//**//มีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี/**/

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)