ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและที่เกี่ยวข้องและมติรัฐมนตรี

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 24  กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและที่เกี่ยวข้องและมติรัฐมนตรี เพื่อร่วมพิจารณาและรับฟังการติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 การติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2558 การติดตามผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 การติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผลการดำเนินการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการ (Zoning)ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ผลการดำเนินงานตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายในการควบคุมการควบคุมสถานบริการ รวมถึงหารือกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการในการจัดระเบียบสังคมในอนาคตเพื่อให้สังคมดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมควบคุมโรค กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมสรรพสามิต  เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (พินิจ1) กระทรวงยุติธรรม ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)