ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อเข้าสู่การบริการสุขภาพที่เป็นมิตร

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อเข้า สู่การบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรในสถานที่ควบคุมและยกระดับการดูแลสุขอนามัยเพื่อเข้าสู่การบริการสุขภาพเด็กและเยาวชน รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์ค่าคะแนนตามการประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบที่ ๑-๔ และกำหนดการลงตรวจประเมินรับรองคุณภาพทั้ง ๑๕ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


14
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)