ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผลการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2559 รวมทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างกฎหมายในการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการในลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กวดขันและเร่งรัดจัดทํามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการจัดระเบียบและลดปัญหาสังคมอย่างเร่งด่วนต่อไป โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต  จารุศิริ  รองอธิบดีกรมพินิจฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)