ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting) ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงาน26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)