ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ครั้งที่1/2562 เพื่อรับทราบประกาศของกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง และรับทราบสถานการณ์การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน รวมถึงร่วมพิจารณาร่างนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานภาพรวมในการการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดต่อไป 

ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งคณะกรรมการการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่108/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนงานการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเยาวชนที่กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)