ภาพกิจกรรม

  รับมอบเกียรติบัตรเนื่องจากการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

  โดย  สพฯ สุรินทร์

   

    รับมอบเกียรติบัตรเนื่องจากการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบเกียรติบัตรเนื่องจากการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมกรมการจังหวัดสุรินทร์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)