ภาพกิจกรรม

  ฝึกวิชาชีพระยะสั้นการชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น รุ่นที่ 2

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ฝึกวิชาชีพระยะสั้น การชงเครื่องดื่มร้อน-เย็น รุ่นที่ 2 ให้กับเด็กและเยาวชนในสถานแรกรับฯ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 40 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะด้านการชงเครื่องดื่ม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายในการปล่อยตัว....

No such directory
Line Break (Shift + Enter)