ภาพกิจกรรม

  การฝึกวิชาชีพระยะสั้น การทำน้ำยาล้างจาน

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ฝึกวิชาชีพระยะสั้นการทำน้ำยาล้างจาน ให้กับเด็กและเยาวชนภายในสถานแรกรับ จำนวน 40 คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะด้านการทำน้ำยาล้างจาน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ภายหลังได้รับการปล่อยตัว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก โรงเรียนนารีนุกูล 2...

No such directory
Line Break (Shift + Enter)