ภาพกิจกรรม

  มูลนิธิบ้านเฮา จัดกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ

  โดย  สพฯ อุบลราชธานี

   

    เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 มูลนิธิบ้านเฮา จังหวัดอุบลราชธานี ได้เสริมสร้างทักษะในการสือสารภาษาอังกฤษ ให้กับเด็กและเยาวชนชายในสถานพินิจฯ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์...

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)