ภาพกิจกรรม

  เข้าศึกษาดูงานการใช้พื้นที่อาคารบูรณาการ การบริหารจัดการพื้นที่ในการปฏิบัติงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ให้การตอนรับ นายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี และคณะเจ้าหน้าที่ ในการเข้าศึกษาดูงานการใช้พื้นที่อาคารบูรณาการ การบริหารจัดการพื้นที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแลรักษาระบบและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)