ภาพกิจกรรม

  การจำแนกตามสภาพปัญหาและการประเมินความเสี่ยงการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน

  โดย  ศฝฯ ระยอง

   

    เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 เป็นประธานในการประชุม เรื่องการประเมินความเสี่ยงในการใช้ความรุนแรงซ้ำ ครั้งที่ 3 โดยมีคณะกรรมการนักวิชาชีพร่วมกันประเมินความเสี่ยงของเยาวชนเป็นรายบุคคล เพื่อดำเนินการดูแลเด็กและเยาวชนตามกลุ่ม H M L โดยมีกระบวนการบำบัดตามกลุ่ม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)