ภาพกิจกรรม

  คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ

  โดย  สพฯ บุรีรัมย์

   

    วันที่ 30 กันยายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ รับการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติจำนวน 4 ด้าน โดยคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์

No such directory
Line Break (Shift + Enter)