ภาพข่าว

  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้หน่วยงานในส่วนกลางได้รับทราบถึงนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

     ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี(๑)พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี(๒)  นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี(๓) และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)