ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่อาสาสมัครของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานกรรมการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และผลสำรวจเพื่อการพัฒนางานกรรมการสงเคราะห์ โดยมีรองอธิบดีกรมพินิจฯ ทั้ง ๓ ท่าน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ ผู้เชี่ยวชาญ กรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)