ภาพข่าว

  การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิฯ การแก้ไขวัตถุประสงค์ของข้อบังคับมูลนิธิฯ และการบริหารรอบเวลาการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการมูลนิธิฯ รวมทั้งรับฟังผลความก้าวหน้าการทำงานเชิงรุกของมูลนิธิฯ โดยมีรองประธาน และกรรมการของมูลนิธิฯเข้าร่วมประชุมด้วย

 ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และรองประธานมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนกรมพินิจฯ มอบเงินสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครบรอบ 17 ปี จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)