ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นจู่โจมเพื่อเฝ้าระวังการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดระเบียบ

  โดย  สพฯ พิษณุโลก

   

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ทำการสนธิกำลังร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตรวจค้นจู่โจมเพื่อเฝ้าระวังการนำเข้าสิ่งของต้องห้ามและสิ่งผิดระเบียบ ผลการตรวจไม่พบสิ่งของต้องห้ามผิดระเบียบ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก

No such directory
Line Break (Shift + Enter)