ภาพกิจกรรม

  จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ( Big Cleaning Day )

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ( Big Cleaning Day ) โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน ตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความพร้อมเพรียงแสดงออกถึงความสามัคคีทุกภาคส่วน และประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)