ภาพกิจกรรม

  คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.30 น. คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ภาควิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาการมนุษย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานและแนวทางการดูแลเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจฯจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ประกอบด้วย 1.นายสมพร สาทิพจันทร์ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2.นายณัฎฐ์นภนต์ วงษ์พานิช พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ 3.นายเกียงไกร มากิ่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)