ภาพกิจกรรม

  การอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

  โดย  ศฝฯ สงขลา

   

    เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา จังหวัดสงขลา /ศอ.จอส.904 วปร. จังหวัดสงขลา ได้จัดการอบรมขยายผล ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ให้กับเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม ศูนย์ฝึกฯ เขต 9 โดยมีวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “หลักสูตรประจำ” เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และ “หลักสูตรพื้นฐาน” ของจังหวัดสงขลา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)