ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯพิจิตร จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  โดย  สพฯ พิจิตร

   

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อชี้แจงผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)