ภาพข่าว

  โครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ระยะที่ ๑

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการบริหารจัดการองค์การไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ ระยะที่ ๑ ซึ่งจัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ (Organizational Profile) และการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ หมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทศูนย์ส่งเสริมคุณค่าทางธุรกิจ จำกัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมอธิบายถึงหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

 ต่อมา นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย โดยมีคณะทำงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวนกว่า ๗๐ ท่าน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย อีกทั้ง โครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในครั้งต่อไป วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒


32
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)