ภาพข่าว

  งานเฉลิมฉลอง “30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมฉลอง 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแด่ผู้มีคุณูปการต่องานสิทธิเด็กด้วย

          ในการนี้ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย ซึ่งงานดังกล่าวจัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย

 

 


19
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)