ภาพข่าว

  “เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อนำเสนอผลการประเมินตนเองของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนภายใต้สังกัดกรมพินิจฯ พร้อมทั้งหารือแนวทางและการวางแผนการลงตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตร โดยการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับการดูแลสุขอนามัยและเพื่อการขยายผลการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรของศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก ๑๕ แห่งทั่วประเทศ

     ในการนี้ที่ปรึกษาและผู้แทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)