ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งคณะทำงานดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับจิตอาสาและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานของจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานจิตอาสาของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาทั้งจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาให้ความรู้ และจิตอาสาประชาสัมพันธ์ ในการนี้มีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 4 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)