ภาพข่าว

  กระทรวงยุติธรรม จัดเสวนาทางวิชาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน โดยการใช้กีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ๑๕  อาคารจีพีเอฟ อาคารบี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานเปิดงาน การเสวนาทางวิชาการว่าด้วยการใช้การกีฬาเพื่อการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเยาวชน พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา Bounce Be Good เข้าร่วมฯ


          จัดโดย TIJ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติว่าด้วย การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา ซึ่งได้เห็นความสำคัญในประเด็นการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือป้องกันอาชญากรรมจึงได้ดำเนินการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม โดยประสานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสื่อมวลชน ร่วมกันส่งเสริมเพื่อนำไปขยายผลทั่วประเทศ และร่วมมือกันผลักดันในการนำกีฬามาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน รวมทั้งมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและฟื้นฟูเด็กที่กระทำผิดให้กลับมาอยู่ในสังคมและมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ เมื่อได้ฝึกฝนกีฬาควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตโดยประเด็นในการเสวนาครั้งนี้ เน้นนำเสนอศักยภาพของกีฬาในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และประโยชน์ของการใช้กีฬาในการป้องกันอาชญากรรมในกลุ่มเยาวชน


      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในประเทศ อาเซียน และนานาชาติ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุม ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าเวทีเสวนาในวันนี้จะเป็นเวทีสำคัญที่ช่วยผลักดันให้วาระเรื่องกีฬาในกรอบของการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและถูกนำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม ผมเชื่อมั่นว่ากีฬาไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่ยังมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตใจของมนุษย์ ดังนั้น ผมจึงเห็นด้วยว่าการนำกีฬามาใช้เพื่อส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและระบบยุติธรรม เป็นการริเริ่มที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่งคงยั่งยืน อย่างแท้จริง 

       ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผมมีความยินดีที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้กีฬาเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศซึ่งกระทรวงยุติธรรมภายใต้บทบาทนำของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนก็ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของความพยายามในการลดการก่ออาชญากรรมโดยเด็กและเยาวชน ซึ่งเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยนำโครงการกีฬาต่างๆ มาใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติ พฤติกรรม ร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงทักษะชีวิต การศึกษา และอาชีพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)