ภาพข่าว

  “โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเด็กและเยาวชนให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมหารืองานวิจัยหัวข้อ โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำของเด็กและเยาวชนให้กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและกระบวนการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการอบรมเด็กและเยาวชนก่อนได้รับการปล่อยตัวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 ต่อมา นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ พร้อมด้วยนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีนางสาวศิริรัตน์ ชุณศาสตร์ ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) และคณะทำงานจากมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมพินิจ 1 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร34
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)