ภาพกิจกรรม

  โครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมพร้อมเด็ก เยาวชน และครอบครัวก่อนการพิจารณาคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก จัดโครงการปฐมนิเทศและโครงการเตรียมพร้อมเด็ก เยาวชน และครอบครัวก่อนการพิจารณาคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก โดยมีคณะกรรมการสงเคราะห์และคณะเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจฯ บรรยายให้ ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ สถานพินิจฯขั้นตอนกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและ เยาวชนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และโรคเอดส์ ตลอดจนทราบถึงแหล่งทรัพยากรที่จะขอรับบริการช่วยเหลือ เพื่อให้เด็ก เยาวชนและผู้ปกครองสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมาะสมคลายความวิตกกังวลในเรื่องคดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างเด็ก เยาวชนและผู้ปกครอง

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)