ภาพกิจกรรม

  แกนนำชมรม TO BE NO.1 สพ.อยุธยา พัฒนาทักษะด้านอาชีพกับกรมแรงงาน

  โดย  สพฯ พระนครศรีอยุธยา

   

    29 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานบำบัดแก้ไขฟื้นฟู สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเด็กและเยาวชนชาย แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน เข้าร่วม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน 2563 กิจกรรม แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้คุมประพฤติและผู้ต้องขัง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เด็กและเยาวชนแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงสามารถมีอาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพที่สุจริตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข แกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าร่วมชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติ อาชีพ การทำกระเป๋าเดคูพาจ , การทำขนมโตเกียว และ สบู่ก้อนอเนกประสงค์ (จากน้ำมันเหลือใช้) สถานพินิจฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านมา ณ ที่นี้

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)