ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ“ฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวย”

  โดย  สพฯ บุรีรัมย์

   

    วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการ“ฝึกวิชาชีพช่างเสริมสวย” โดยเชิญวิทยากร จากวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ มาสอนการขัด นวดและมาร์คหน้า และการเพนท์เล็บให้กับเด็กและเยาวชนหญิงเพื่อเป็นการส่งเสริมและแนะแนวทางอาชีพให้เด็กและเยาวชน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)