ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนางสาววนิดา ภิยะ พนักงานคุมประพฤติ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดน่าน แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางแก อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตามโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตสร้างเกราะคุ้มกันให้นักเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 6 ซึ่งเป็นภาคเครือข่ายที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานพินิจฯ จังหวัดน่าน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)