ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดน่าน และการช่วยเหลือส่งต่อนักเรียนที่กระทำผิดแก่นักเรียนที่โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ ศรีภูมี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และนางสาววราภรณ์ กันยาคำ นักจิตวิทยา ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดน่าน และการช่วยเหลือส่งต่อนักเรียนที่กระทำผิดแก่นักเรียนที่โรงเรียนป่ากลางมิตรภาพที่ 166 อำเภอปัว จังหวัดน่าน ตามโครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเกราะคุ้มกันให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติด จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 ซึ่งเป็นภาคเครือข่ายที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯกับสถานพินิจฯ จังหวัดน่าน

Line Break (Shift + Enter)