ภาพกิจกรรม

  ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นภาคเครือข่ายที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯกับสถานพินิจฯ จังหวัดน่าน ตามโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนฯ โดยให้ความรู้ในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน รวมถึงภารกิจของหน่วยงานสถานพินิจฯจังหวัดน่าน แก่ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)