ภาพกิจกรรม

  จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 2 หลักสูตร

  โดย  สพฯ สระบุรี

   

    วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชน จำนวน 2 หลักสูตร 1.วิชาการจับจีบผ้า 2.วิชาการมัดย้อมผ้า

11
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)