ภาพกิจกรรม

  แนะแนวและช่วยเหลือด้านการศึกษาและประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชน

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อม นายบัณฑูร ทองตัน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต มาให้คำปรึกษาแนะแนวและช่วยเหลือด้านการศึกษาและประกอบอาชีพแก่เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)