ภาพกิจกรรม

  โครงการ “National Public Health Day”

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดร.เขมจุฑา สุวรรณจินดา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต นำคณะผู้พิพากษาสมทบเข้ามาจัดโครงการ “National Public Health Day” ในสถานพินิจฯ จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันสาธารณสุข ทักษะการป้องกันไม่ให้หันกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำ และได้มอบเสื้อให้เด็กและเยาวชนไว้ใส่ร่วมกิจกรรม จำนวน 44 ตัว

No such directory
Line Break (Shift + Enter)