ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่ออายุการรับรองคุณภาพการบำบัดด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหน่วยงานต่ออายุการรับรองคุณภาพการบำบัดด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ ในปีงบประมาณ 2563" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ญานี ตราบดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถาบันบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยในวันแรก (23 ธ.ค. 62) ได้บรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1. หัวข้อ "ข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานบำบัดยาเสพติด (ระบบต้องโทษ) รูปแบบใหม่" 2. หัวข้อ "การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานตามรูปแบบ 3P และ 3. หัวข้อ "แนวทางการประเมินตนเองเพื่อการรับรองคุณภาพ" และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อฝึกเขียนแบบประเมินตนเองตามข้อกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสถานบำบัดยาเสพติด (ระบบต้องโทษ) รูปแบบใหม่ โดยมี Surveyor เป็นวิทยากรประจำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 จะเป็นการบรรยายในหัวข้อ "การเตรียมพร้อมรับการตรวจรับรองคุณภาพ" และหัวข้อ "การเขียนในรูปแบบ 3P" และในวันที่ 25 ธ.ค. 62 จะเป็นการแบ่งกลุ่มวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงานแต่ละแห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

27
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)