ภาพข่าว

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ปีงบประมาณ 2563 เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในเรื่องกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การป้องกันตนเองจากภัยสังคม การสร้างวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และกระทรวงยุติธรรม โดยมีสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นหน่วยงานกลางในการประสานติดตาม โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมพินิจฯ จัดทำแผนปฏิบัติการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และให้จัดทำแผนปฏิบัติการครอบคลุมแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานภายในกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)