ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ จัดงาน “Merry X’mas & Happy New Year 2020”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Merry X’mas & Happy New Year 2020” พร้อมกล่าวอวยพรวันปีใหม่แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจับสลากของขวัญปีใหม่ กิจกรรมนันทนาการร้องเพลง มอบของขวัญแก่กัน และรับประทานอาหารร่วมกัน

ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนกลางชั้น๕ เข้าร่วมงานด้วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น ๕อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


No such directory
Line Break (Shift + Enter)